A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Nowe Perspektywy 2: projekt realizowany przez Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

Realizacja od 10.2013 do 02.2014
Nasi trenerzy w tym projekcie prowadzili dwa rodzaje działań: grupowe wsparcie psychologiczne oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. W ramach zajęć grupowych ich działania koncentrowały się na wzmacnianiu kompetencji społecznych uczniów – komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz zwiększania zakresu samodzielności. Prowadzone równolegle spotkania indywidualne ukierunkowane były na pogłębianie zdobytej na warsztatach wiedzy, kształtowanie dodatkowych umiejętności, jak i   na poszukiwanie rozwiązań zdiagnozowanych trudności uczniów.

 

Gmina Piaski Kuźnią Wielkopolskich Kadr: projekt realizowany przez Gminę Piaski

Realizacja od 09.2012 do 02.2013
Naszym zadaniem była praca z uczniami z trzech Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piaski. Zajmowałyśmy się przygotowaniem i prowadzeniem zajęć z zakresu wspomagania i wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością. Cykl zajęć dla jednego beneficjenta trwał 9 godzin lekcyjnych i nastawiony był na wyrównywanie szans, kompensowanie deficytów, adaptację do środowiska szkolnego, poszukiwanie talentów i obszarów sprawności oraz pracę nad samooceną i kompetencjami miękkimi. Łącznie przeprowadziliśmy tutaj 198 godzin zajęć.  

 

Eurofachowiec – na nowoczesnym rynku pracy: projekt realizowany przez firmę pwn.pl

Realizacja od 10.2011 do 06.2012
Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w 4 szkołach zawodowych z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem naszych trenerów była praca nad podwyższeniem poziomu kompetencji miękkich uczniów (z zakresu umiejętności współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji) oraz zwiększenie ich świadomości i wiedzy z szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dodatkowym wsparciem zostali przez nas objęci uczniowie z niepełnosprawnością, dla których trenerzy prowadzili dostosowane do specyfiki ich potrzeb warsztaty. W projekcie tym prowadzone były również przez naszych doradców indywidualne sesje doradztwa zawodowego, zwieńczone utworzeniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego z beneficjentów.

 

Einstein na starcie: projekt realizowany przez Gminę Piaski

Realizacja od 09.2011 do 02.2012
W ramach projektu realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, zgodnie z ideą indywidualizacji procesu nauczania i wychowani. Nasi psychologowie zajmowali się prowadzeniem indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Dla każdego z beneficjentów przeznaczone było około 4 godzin lekcyjnych (po jednej w następujących po sobie tygodniach), w czasie których nasza kadra pracowała z dziećmi w oparciu o metodę poznawczo-behawioralną. Celem, do którego starałyśmy się dążyć, było wzmocnienie potencjału każdego z dzieci oraz korekta niepożądanych zachowań, zgodnie z ideą, iż każde dziecko może odnosić sukcesy w szkole.

 

Kompetencje kluczowe drogą do kariery: projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie

Realizacja od 11.2010 do 06.2011
W ramach projektu nasi trenerzy prowadzili warsztaty psychologiczne dla uczniów klas pierwszych  liceum ogólnokształcącego. Zajęcia trwały dwa semestry - w pierwszym praca skoncentrowana była wokół podnoszenia umiejętności uczniów z zakresu kompetencji miękkich, czyli komunikacji interpersonalnej, asertywności, współpracy w grupie, negocjacji, efektywnego uczenia się oraz kreatywności; w drugim semestrze tematyka zajęć dotyczyła szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Na zakończenie współpracy  każdy z uczniów otrzymał Indywidualny Plan Edukacyjny obejmujący diagnozę jego mocnych i słabych stron, obszarów, które warto rozwijać oraz zaleceń edukacyjnych i zawodowych.

Projekty UE

NASI KLIENCI

Szkolenie odbyło się w swobodnej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej przyswajaniu wiedzy i nabywaniu nowych kompetencji. Prowadzące, dzięki swym zdolnością trenerskim i interpersonalnym, zyskały zaufanie uczestników, które wpłynęło pozytywnie na efekty Projektu. Rekomenduję AiA w zakresie organizacji nie tylko szkoleń lecz również doradztwa personalnego i coachingu.
Euro-tax.pl Poznań

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054