A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie kaliskim: projekt realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Realizacja od 01.2014
Nasi eksperci prowadzą w tym projekcie szkolenia obejmujące tematy związane z: pracą zespołową nauczycieli – jej psychologicznymi aspektami, metodami budowania zespołu, zasadami pracy w zespołach nauczycielskich, komunikacją interpersonalną w pracy zespołowej, korzystaniem z zasobów członków zespołu oraz z pobudzaniem i wykorzystaniem kreatywności uczniów na godzinie wychowawczej.

 

Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim: projekt realizowany przez Powiat Krotoszyński

Realizacja od 04 do 05.2014
W ramach projektu odpowiedzialni byliśmy za prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z tematów związanych ze współpracą z rodzicami, pracą zespołową nauczycieli oraz metodami aktywizującymi i motywującymi do nauki. Nasi eksperci przeprowadzili warsztaty obejmujące zagadnienia takie jak: komunikacja z rodzicami, prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami, rozwiązywanie konfliktów na linii nauczyciel – nauczyciel i nauczyciel – rodzic, jednolitość działań w zakresie współpracy z rodzicami jak i  stosowane innowacyjnych metod aktywizujących oraz angażowanie uczniów do działania.  

 

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez  wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim: projekt realizowany przez Powiat Rawicki

Realizacja od  02 do 04.2014
W ramach prowadzonych w projekcie działań byliśmy odpowiedzialni za prowadzenie warsztatów i konsultacji grupowych dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania. Tematyka szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów obejmowała zagadnienia związane z budowaniem współpracy na linii rodzic – szkoła (Rodzice są partnerami szkoły), radzeniem sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym (Nauczyciel 45+), budowaniem i efektywnym działaniem zespołów nauczycielskich w szkole, różnicowaniem metod pracy na lekcji i wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w praktyce (Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych).

 

System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli: projekt realizowany przez Powiat Wągrowiecki

Realizacja od 02 do 03.2014
Nasi eksperci prowadzili dla nauczycieli szkolenia koncentrujące się na dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy – „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” obejmował zagadnienia związane m.in. z motywowaniem uczniów do nauki, komunikacją interpersonalną, diagnozą mocnych i słabych stron ucznia  oraz metodami aktywizującymi w nauczaniu. Drugi obszar : „Nauczyciel 45+”  zawierał tematykę efektywnej komunikacji w zespole oraz z rodzicami, budowaniu postawy asertywnej i stosowaniu technik asertywnych, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz sposobów prowadzenia negocjacji i mediacji.

 

Nauczyciel na miarę XXI wieku: projekt realizowany  w partnerstwie z firmą pwn.pl (Liderem)

Realizacja od 03.2013 do 02.2014
Celem projektu było kompleksowe podniesienie kompetencji nauczycielek i nauczycieli z 5 szkół ze wszystkich trzech poziomów nauczania:
•    Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie,
•    Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach,
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli,
•    Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie Pierwszym,
•    Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu.

 

W ramach projektu odpowiedzialni byliśmy za prowadzenie i koordynację szkoleń z zakresu:
•    Metody aktywizujące w nauczaniu, w tym z wykorzystaniem ICT (łącznie 320 godzin szkoleniowych)
•    Ocenianie kształtujące (łącznie 320 godzin szkoleniowych)
•    Praca z uczniem o nietypowych potrzebach edukacyjnych (łącznie 440 godzin szkoleniowych)
•    Nauczyciel jako wychowawca (łącznie 704 godziny szkoleniowe)
Szkolenia te prowadziliśmy pod szyldem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA (www.progresfera.edu.pl), którego jesteśmy organem prowadzącym.

Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki oraz Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni: projekty realizowane przez Uniwersytet Wrocławski

W projektach tych nasi trenerzy pracują ze studentami wokół trzech bloków tematycznych: Autoprezentacja i PR własnej osoby, wystąpienia publiczne oraz przebieg procesu rekrutacji okiem managera HR. W ramach zajęć studenci uczą się, jak przygotować się do wystąpienia, jak je poprowadzić, tworząc przy tym własny styl prezentacji, jak radzić sobie z tremą i stresem, jak się efektywnie komunikować, jak  zarządzać zespołem i budować autorytet lidera, jak odpowiadać na pytania na rozmowie kwalifikacyjnej  oraz jak przygotować się do spotkań typu Assessment Center.

 

Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy: projekt realizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej

Realizacja od 04.2014
Nasi trenerzy pracują w tym projekcie ze studentami kształcącymi się we wszystkich lokalizacjach SWPS (Warszawa, Katowice, Sopot, Poznań, Wrocław). Zajęcia obejmują tematykę rozwoju kompetencji osobistych i menadżerskich oraz przygotowanie się do procesu rekrutacji i selekcji. W ramach pierwszego zakresu tematycznego studenci uczą się technik zarządzania sobą w czasie oraz metod skutecznej autoprezentacji. Drugi blok tematyczny obejmuje przejście przez cały proces rekrutacji – od uważnego czytania ofert, poprzez przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się i kreowanie wizerunku na rozmowie kwalifikacyjnej, aż do zaawansowanych procedur rekrutacyjnych, jak Assessment Center czy testy psychologiczne; dodatkowo podejmowany jest temat pomyślnej integracji z zespołem podczas okresu próbnego.

Nowe Perspektywy 2: projekt realizowany przez Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

Realizacja od 10.2013 do 02.2014
Nasi trenerzy w tym projekcie prowadzili dwa rodzaje działań: grupowe wsparcie psychologiczne oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. W ramach zajęć grupowych ich działania koncentrowały się na wzmacnianiu kompetencji społecznych uczniów – komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz zwiększania zakresu samodzielności. Prowadzone równolegle spotkania indywidualne ukierunkowane były na pogłębianie zdobytej na warsztatach wiedzy, kształtowanie dodatkowych umiejętności, jak i   na poszukiwanie rozwiązań zdiagnozowanych trudności uczniów.

 

Gmina Piaski Kuźnią Wielkopolskich Kadr: projekt realizowany przez Gminę Piaski

Realizacja od 09.2012 do 02.2013
Naszym zadaniem była praca z uczniami z trzech Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piaski. Zajmowałyśmy się przygotowaniem i prowadzeniem zajęć z zakresu wspomagania i wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością. Cykl zajęć dla jednego beneficjenta trwał 9 godzin lekcyjnych i nastawiony był na wyrównywanie szans, kompensowanie deficytów, adaptację do środowiska szkolnego, poszukiwanie talentów i obszarów sprawności oraz pracę nad samooceną i kompetencjami miękkimi. Łącznie przeprowadziliśmy tutaj 198 godzin zajęć.  

 

Eurofachowiec – na nowoczesnym rynku pracy: projekt realizowany przez firmę pwn.pl

Realizacja od 10.2011 do 06.2012
Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w 4 szkołach zawodowych z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem naszych trenerów była praca nad podwyższeniem poziomu kompetencji miękkich uczniów (z zakresu umiejętności współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji) oraz zwiększenie ich świadomości i wiedzy z szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dodatkowym wsparciem zostali przez nas objęci uczniowie z niepełnosprawnością, dla których trenerzy prowadzili dostosowane do specyfiki ich potrzeb warsztaty. W projekcie tym prowadzone były również przez naszych doradców indywidualne sesje doradztwa zawodowego, zwieńczone utworzeniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego z beneficjentów.

 

Einstein na starcie: projekt realizowany przez Gminę Piaski

Realizacja od 09.2011 do 02.2012
W ramach projektu realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, zgodnie z ideą indywidualizacji procesu nauczania i wychowani. Nasi psychologowie zajmowali się prowadzeniem indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Dla każdego z beneficjentów przeznaczone było około 4 godzin lekcyjnych (po jednej w następujących po sobie tygodniach), w czasie których nasza kadra pracowała z dziećmi w oparciu o metodę poznawczo-behawioralną. Celem, do którego starałyśmy się dążyć, było wzmocnienie potencjału każdego z dzieci oraz korekta niepożądanych zachowań, zgodnie z ideą, iż każde dziecko może odnosić sukcesy w szkole.

 

Kompetencje kluczowe drogą do kariery: projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie

Realizacja od 11.2010 do 06.2011
W ramach projektu nasi trenerzy prowadzili warsztaty psychologiczne dla uczniów klas pierwszych  liceum ogólnokształcącego. Zajęcia trwały dwa semestry - w pierwszym praca skoncentrowana była wokół podnoszenia umiejętności uczniów z zakresu kompetencji miękkich, czyli komunikacji interpersonalnej, asertywności, współpracy w grupie, negocjacji, efektywnego uczenia się oraz kreatywności; w drugim semestrze tematyka zajęć dotyczyła szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Na zakończenie współpracy  każdy z uczniów otrzymał Indywidualny Plan Edukacyjny obejmujący diagnozę jego mocnych i słabych stron, obszarów, które warto rozwijać oraz zaleceń edukacyjnych i zawodowych.

Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: projekt realizowany przez Polski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Realizacja od 06 do 07.2014
Nasi specjaliści odpowiadali za przygotowanie raportu ewaluacyjnego, który stanowił podstawę do modyfikacji wypracowanego w projekcie programu nauczania przedsiębiorczości oraz języków obcych w biznesie w szkołach ponadgimnazjalnych. Aby wykonać to zadanie eksperci przeprowadzili między innymi analizę informacji dostarczonych przez nauczycieli testujących program zawartych w raportach kwartalnych, zbadali przyrost wiedzy i kompetencji uczniów na podstawie wypełnianych przez nich testów, sprawdzili narzędzia pod kątem poprawności merytorycznej oraz przeanalizowali inne, dostępne dane.

 

Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: projekt realizowany przez Polski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Realizacja od 04 do 05.2013
W zakres obowiązków naszych ekspertów wchodziło stworzenie Kwestionariusza Inteligencji Wielorakich, opartego na koncepcji H. Gardnera. Kwestionariusz ten jest pierwszym w Polsce psychometrycznym, opartym na zadaniach, testem do badania Inteligencji Wielorakich, przeznaczonym do badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasi specjaliści odpowiedzialni byli za opracowanie merytoryczne narzędzia, współpracę z podwykonawcami (grafikiem, muzykami), przeprowadzenie badań pilotażowych oraz normalizacyjnych, a następnie opracowanie psychometryczne w postaci podręcznika testowego. Kwestionariusz znajduje się pod adresem:  www.imkp.paip.pl/# (odnośnik – arkusz oceny predyspozycji) i  służy obecnie nauczycielom oraz szkolnym doradcom jako pomoc w diagnozie zdolności uczniów.

 

Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: projekt realizowany przez firmę pwn.pl

Realizacja od 05.2011 do 07.2012
W tym innowacyjnym, ponadnarodowym projekcie (którego głównym celem było wypracowanie zupełnie nowego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości, zgodnego z europejskimi trendami) nasi pracownicy pełnili funkcję ekspertów ds. monitoringu i ewaluacji. Dbali, więc o to, aby projekt realizowany był zgodnie z założonym harmonogramem, prowadzili ewaluację prowadzonych w ramach projektu działań, monitorowali postęp prac w szkołach, badali postawy uczniów oraz prowadzili szereg dodatkowych działań.

 

Badanie w szkołach podstawowych: Badanie prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Realizacja od 02.2010 do 04.2010
W ramach projektu nasi psychologowie przebadali Testem Matryc Progresywnych Ravena ponad 350 dzieci w 13 szkołach podstawowych. Ponadto zajmowali się zbieraniem dodatkowych danych od rodziców i nauczycieli niezbędnych do oszacowania Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Projekty UE

NASI KLIENCI

Firmę AiA cechowała wysoka jakość świadczonych usług oraz kreatywne podejście do omawianej tematyki. Z przyjemnością możemy polecić AiA jako sprawdzonego partnera przy realizacji rad i szkoleń adresowanych do nauczycieli.
Zespół Szkół Łączności Poznań 2013

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054